هدف این بخش، تولید زیر ساخت و سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری است که با کمک آنها بتوان ارتباط های نوین را پشتیبانی کرد و ارزش افزوده ای به آنها اضافخ کرد